Photoset

yeah!

(Source: dannieladepaul, via asdfghjkllove)

Photoset

maxkirin:

Neil Gaiman’s 8 Rules of Writing, a remake of this post. Source.

Want more writerly content? Make sure to follow maxkirin.tumblr.com for your daily dose of writer positivity, advice, and prompts!

Học hỏi học hỏi.

(via its-a-writer-thing)

Photo
:) Đúng vậy.

:) Đúng vậy.

Photoset

the-absolute-funniest-posts:

I mean, I’m so happy to see thit shit

(Source: faunasworld-moved, via the-absolute-best-posts)

Photoset

jedavu:

Tattoos by Brezinski

Incredible!

Photo
ya, of course I remember

ya, of course I remember

(Source: codiannthomsen, via asdfghjkllove)

Photoset

Đễ giữ sức viết…

Quote
"

"Tình yêu của em là biển rộng anh như con thuyền nhỏ chưa một lần ra khơi…

Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi nhưng nếu không dám đi sẽ chẳng bao giờ tới…”

"
Photoset

regggggggg:

kinokorin:

「butt pudding」

lol wth

I’d like to have one!

(via proto-jp)

Photoset

ohkelsss:

goldenclitoris:

can i reblog this again

so done

ha ha ha h a

(via manda)